Feb 27, 2012

Knudshoved Odde, 26 February 2012.

Sunday 26 February there were fantastic spring like weather in Denmark. Lisbeth and I decided to take a walk on the Knudshoved Odde, a tongue of land stretching west in the southernmost part of Zealand.

Knudshoved Odde er en halvø, sydøst for Karresbækminde Bugt i Smålandsfarvandet, der går cirka 15 km mod nordvest fra sydvestsjælland i nærheden af Vordingborg. Den deles ved Draget, (som overskylles ved højvande), og den yderste spids som hovedsageligt er overdrev, hedder Knudshoved, og den inderste Knudshoved Odde.

Knudshoved Odde, som ligger ca. 5 km fra Vordingborg, hører til blandt de bedste naturmæssige oplevelser i Danmark. Det meste af odden, et område på 92 hektar blev fredet i 1952.

Knudshoved Odde byder på noget af den smukkeste natur i Sydsjælland og naturværdierne i området er betydelige. Arealerne er da også del af Ramsarområde, EF-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde ligesom det i amtets regionplan er udpeget som særligt regionalt naturbeskyttelsesområde.


Områdets overdrev afgræsses af køer af Gallowayracen - en naturnær driftsform baseret på helårsgræsning. Galloway er nøjsomme, hårdføre dyr, der egner sig fortrinligt til naturpleje og som desuden er meget publikumsvenlige. Når helårsgræsning med et kontrolleret græsningstryk er valgt frem for sæsongræsning, er det ud fra ønsket om at græsningsdyrene så naturligt som muligt skal indgå i områdets økologiske balance, hvor de indtager den niche, som de store drøvtyggere havde i det oprindelige danske landskab.
Behovet for naturpleje er større nu end nogensinde. I det moderne, rationelle landbrug er spredt græsning af små enge og overdrev ikke rentabel, med mindre man må tilføre store mængder gødning til græsarealerne. Og det går ikke, for så forsvinder naturområdernes rige plante- og dyreliv. Alle enge, overdrev og heder er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven fra 1992, men en meget stor del af disse er ved at gro til og forsvinde, fordi de ikke bliver afgræsset.
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=3049
http://www.knudsskov-graesningsforening.dk/index.html

Great Cormorant (Phalacrocorax carbo), Skarv (eller ålekrage)
Mellemskarven har været en del af den danske fauna i omkring 7000 år. Efter at være blevet udryddet i 1870'erne genindvandrede arten i 1938. På grund af kraftig beskydning frem til totalfredningen i 1980 blev bestanden holdt i skak på trods af meget gunstige yngleforhold i Danmark. Efter fredningen steg bestanden kraftigt, men siden 1993 har bestanden af skarver i Danmark ligget nogenlunde stabilt på 36.000-41.000 par.

Great Cormorant (Phalacrocorax carbo), Skarv (eller ålekrage)

Feb 20, 2012

HIRSCHSPRUNG Museum, Exhibition, KRØYER -an international perspective

Sunday 19 February Lisbeth and I visited the exhibition of the famous Danish painter KRØYER.

The Hirschsprung Collection presents a comprehensive exhibition about Danish painter P.S. Krøyer to mark the museum’s centenary.

Peder Severin Krøyer (23 July 1851 - 21 November 1909), known as P.S. Krøyer, was a Norwegian-Danish painter. He is one of the best known and beloved, and undeniably the most colorful of the Skagen Painters, a community of Danish and Nordic artists who lived, gathered or worked in Skagen, Denmark, especially during the final decades of the 19th century. Krøyer was the unofficial leader of the group.


Peder Severin Krøyer (23 July 1851 - 21 November 1909, selfportrait

Marie Martha Mathilde Krøyer, his whife

P.S. Krøyer and Marie with a friend

The Danish zoologist Henrik Nikolai Krøyer.
Krøyer was born in Stavanger, Norway. He was raised by his mothers sister, Bertha Cecilie and her husband Nikolai Krøyer

Portrait of George Brandes
Georg Brandes was a Danish critic and scholar who had great influence on Scandinavian and European literature from the 1870s through the turn of the 20th century.
P.S. Krøyer painted two types of paintings throughout his life: on demand to get money and the motives he chose himself.

The Hirschsprung family, 1881
Krøyer has always played a central role in relation to The Hirschsprung Collection. Ever since his youth Krøyer was a friend of the Hirschsprung family, who helped to secure Krøyer’s four-year study trip around Europe. It has therefore been an obvious choice to celebrate the centenary of the opening of the museum by profiling one of the collection’s most well represented and important artists.

The hat makers working placeSummer Day on Skagen's. Southern Beach 1884. Girls were not allowed to go bathing.

Wait for us!

Hip, Hip, Hurrah!, 1888 - Skagen artists partying.